Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: ASCENSORES ENINTER, S.L.

Finalitat: Utilitzem les seves dades, entre altres finalitats, per gestionar la contractació de productes i serveis, atendre les seves consultes, així com per, si s’ escau, enviar-li comunicacions personalitzades.

Legitimació: La legitimació per al tractament de les seves dades rau, principalment, en el consentiment exprés de l’ usuari.

Destinataris: Les seves dades seran tractades per altres empreses del Grup i tercers col·laboradors que treballen amb ASCENSORS ENINTER, S.L.

Drets: Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i demanar la portabilitat de les seves dades personals.
Informació addicional: Pot consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets de què disposa, consultant el text complet de la Política de Privacitat que segueix a continuació, així com la Política de Cookies.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

ASCENSORS ENINTER, S.L. es compromet, en qualitat de Responsable del Tractament de les seves dades personals, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (al davant, Llei Orgànica 3/2018).

ASCENSORS ENINTER, S.L. tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant-se que aquests reben la protecció adequada i que no són objecte d’ utilització indeguda. Així mateix, la voluntat d’ ASCENSORS ENINTER, S.L. és la de ser transparent en l’ àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a la seva disposició tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades.

Per tant, l’objectiu de la present Política de Privacitat és informar-lo sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant temps conservarem les dades recollides, a qui les cedirem i quins són els seus drets en el present àmbit.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre Lloc Web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privacitat i en la Política de Cookies.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és:

Denominació social: ASCENSORES ENINTER, S.L.
N.I.F: B08875205
Telèfon: 933 77 94 51
Adreça postal: Ctra. de l’Hospitalet, 52, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Correu electrònic: [email protected]

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels productes, serveis o funcionalitats sol·licitats pels clients i usuaris, ASCENSORS ENINTER, S.L. necessitarà tractar amb unes dades o altres que, en general, seran les següents:

– Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon de contacte, adreça postal, correu electrònic, entre d’ altres;
– Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc Web certes dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recapta a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada en la Política de Cookies d’ASCENSORS ENINTER, S.L.;

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc Web i als dispositius que utilitza per accedir i interactuar amb aquest. Algunes de les dades que recopilem són: l’adreça IP, el programa de navegació que utilitza, la data i hora de l’accés al Lloc Web, l’adreça d’Internet de la web per la qual va accedir al nostre Lloc Web, informació sobre les pàgines visitades per l’usuari dins del Lloc Web i el temps de navegació en cada pàgina; entre d’ altres.

Les dades personals recopilades són tractades per a les finalitats següents:

– Gestionar la contractació dels productes i serveis oferts per ASCENSORS ENINTER, S.L.: poder proporcionar-li el producte o servei que sol·liciti i poder operar el nostre negoci a nivell intern (en termes de comptabilitat, auditoria i altres funcions internes);
– Selecció de personal mitjançant la recepció de CV;
– Anàlisi de la qualitat: realitzar enquestes sobre la satisfacció dels clients i usuaris en relació amb la qualitat dels productes i serveis oferts per ASCENSORS ENINTER, S.L.;
– Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;
– Accions publicitàries i de màrqueting: inclou principalment la personalització dels serveis que oferim i el fer recomanacions en funció de la interacció amb ASCENSORS ENINTER, S.L. a través del Lloc Web (p.ex.: en base a l’historial de compra i navegació). En cas que vostè ens presti el seu consentiment, les seves dades personals seran utilitzades per remetre-li periòdicament informació sobre nous productes que puguin resultar del seu interès i oferir-li promocions;
– Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc Web: realitzar estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel Lloc Web d’ASCENSORS ENINTER, S.L.

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per a la qual les tractem, tal com es detalla a continuació:
– Gestionar la contractació dels productes i serveis oferts per ASCENSORS ENINTER, S.L. El tractament de les seves dades és necessari per a la correcta celebració i l’ adequat desenvolupament de la relació contractual amb ASCENSORS ENINTER, S.L. La legitimació del tractament de les seves dades també resideix en el seu propi consentiment (en decidir contractar els nostres productes o serveis) i en l’interès legítim d’ASCENSORS ENINTER, S.L. per realitzar les comprovacions pertinents per tal d’identificar i prevenir possibles fraus, així com per motius de seguretat;
– Anàlisi de la qualitat. La legitimació del tractament de les seves dades rau en l’ interès legítim d’ ASCENSORS ENINTER, S.L. per analitzar el grau de satisfacció dels clients i usuaris, als efectes de poder oferir-los productes i serveis de la millor qualitat;
– Atenció a usuaris i clients. La legitimació del tractament de les seves dades rau en l’interès legítim d’ASCENSORS ENINTER, S.L. per atendre les seves sol·licituds i reclamacions per poder atendre’l adequadament i resoldre les seves peticions. Quan es tracti de supòsits de reclamacions o incidències relacionades amb el producte o servei adquirit, el tractament de les seves dades resulta necessari perquè ASCENSORS ENINTER, S.L. pugui complir amb les obligacions contractuals. En cas de consultes relacionades amb l’ exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, ASCENSORS ENINTER, S.L. requereix el tractament de les seves dades per complir amb les obligacions legals que la vinculen en el present àmbit;
– Accions publicitàries i de màrqueting. La base legal per tractar les seves dades amb finalitats publicitàries i de màrqueting és el consentiment que ens presta per a l’enviament de comunicacions comercials (podent ser personalitzades) i l’interès legítim d’ASCENSORS ENINTER, S.L. per enviar-li comunicacions similars a aquells serveis o productes contractats en el passat o pels quals hagués mostrat interès.
– Millorar l’experiència de l’usuari en el Lloc Web d’ASCENSORS ENINTER, S.L. La legitimació del tractament de les seves dades rau en l’ interès legítim d’ ASCENSORS ENINTER, S.L. per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i adoptar les mesures correctores oportunes per millorar la qualitat dels nostres serveis.

4. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservades durant el temps imprescindible per poder ser utilitzades segons la finalitat per la qual van ser recaptades.

Si un usuari enviés el seu currículum vitae a ASCENSORES ENINTER, S.L., es conservarà el mateix un màxim de dos anys.

Les dades personals s’ emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament resulti necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament i durant els terminis previstos legalment, per atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, ASCENSORES ENINTER, S.L. eliminarà definitivament les seves dades personals.

5. AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran tractades per membres ASCENSORS ENINTER, S.L. que actuen en nom de l’ organització i en relació amb els quals s’ han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent dedades personals conforme la legislació en el present àmbit.

En determinats casos, a fi de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privacitat, ASCENSORS ENINTER, S.L. necessita compartir les seves dades personals amb altres companyies del Grup i amb els següents tercers:
– proveïdors de serveis tecnològics i d’ analítica;
– proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament, i/o establiments col·laboradors dels mateixos;
– proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client;
– proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat;
– autoritats i organismes públics per: atendre una ordre, citació o investigació judicial o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc Web o violacions de les polítiques del nostre Lloc Web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i investigació de supòsits de frau; entre d’ altres.
Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per dur a terme els corresponents serveis i se’ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. ASCENSORS ENINTER, S.L. també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionades amb ASCENSORS ENINTER, S.L.

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals:
– Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s’estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractades, entre d’altres.
– Rectificació (art. 16 RGPD): permet adreçar-se al Responsable del tractament per modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per completar les que fossin incompletes.
– Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractades pel Responsable.
– Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades.
– Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que aquests siguin enviats a un tercer, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
– Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzades pel Responsable. Tanmateix, només pot exercir aquest dret davant tractaments emparats per la base legítima d’ un interès públic o un interès legítim del Responsable.

6.1. Com puc exercir els meus drets?

Per poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, ASCENSORS ENINTER, S.L. posa a la seva disposició els següents mitjans:
– Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a ASCENSORS ENINTER, S.L., indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercitar, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant;
– Enviant formulari emplenat i signat, havent d’ adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol.licitant, a l’ adreça de correu electrònic: [email protected]

A continuació, es faciliten els formularis per poder exercir els diferents drets:
– Dret d’ accés: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-acceso.pdf
– Dret de rectificació: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-rectificacion.pdfv
– Dret de supressió: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-supresion.pdf
– Dret de limitació del tractament: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
– Dret a la portabilitat: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf
– Dret d’ oposició: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
– Dret d’ oposició al tractament automatitzat: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/formulario-derecho-de-oposicion-decisiones-automatizadas.pdf

Així mateix, té dret a dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php) per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat està subjecta a revisió contínua per part d’ASCENSORS ENINTER, S.L., modificant-se sempre que resulti necessari per tal d’adaptar-la a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc Web.

En cas que l’actualització de la Política impliqui un canvi substancial en el tractament de les seves dades personals, li notificarem aquesta modificació a través del nostre Lloc Web (mitjançant un bàner, un pop-up o una notificació push) als efectes que pugui revisar-la i valorar-la.

Per això, li recomanem revisar periòdicament la Política de Privacitat per mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb el tractament de les seves dades personals.

logo eninter

Consulta Gratuita

Expertos a tu Disposición

En Eninter, sabemos que cada cada proyecto tienen sus propias necesidades y desafíos. Por ello, ofrecemos una consulta gratuita para entender mejor tus requerimientos y ayudarte a encontrar la solución más adecuada para ti.

logo eninter

Presupuestos personalizados

De todos los servicios y productos de ENINTER

Dinos el servicio que estás buscando, déjanos tus datos, y te realizaremos un presupuesto a medida.

logo eninter

Consulta Gratuïta

Experts a la teva Disposició

A Eninter, sabem que cada projecte tenen les seves pròpies necessitats i desafiaments. Per això, oferim una consulta gratuïta per entendre millor els teus requeriments i ajudar-te a trobar la solució més adequada per a tu.

logo eninter

Pressupostos personalitzats

De tots els serveis i productes d' ENINTER

Dinos el servei que estàs buscant, doneu-vos les teves dades, i et farem un pressupost a mida.